معرفی ایفسا

انجمن دانشجویان داروسازی ایران (iphsa) یک سازمان غیردولتی غیر سیاسی است که دانشجویان داروسازی ایرانی را در سراسر کشور به نمایش می گذارد. هدف این سازمان ایجاد شبکه ای برای دانشجویان داروسازی است تا مهارت های بهداشتی حرفه ای و عمومی خود را به عنوان یکی از بخش های مهم سیستم بهداشت و درمان توسعه دهند