امسال برای نخستین بار برنامه آموزشی “تربیت رهبر” یا LIT را مطابق با گایدلاین های بین المللی IPSF برگزار می شود.  هدف از برگزاری این پروژه تربیت و آموزش دانشجویانی توانمند و پیشرو در جامعه ی اینده ی داروسازی می باشد.

محتوا و اهداف اموزشی :

🔺آموزش مهارت هایی از جمله کارگروهی ، تفکر نقادانه و زبان بدن

🔺هنر مصاحبه و چگونگی رویارویی با چالش های شغلی

🔺قدرت بیان و تاثیرگذاری

🔺 تجربه ی شرایط چالش برانگیز در قالب رقابت تیمی و بازی

🔺آموزش حمایت طلبی و مذاکره

پس اگه علاقمندی که در آینده جز افراد پیشرو و  موفق جامعه داروسازی باشی این فرصت رو از دست نده